Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Záujmové činnosti

Zoznam a popis záujmových útvarov v školskom roku 2011/2012.

 

Dramatický krúžok  

 

    Výučba dramatickej výchovy a tvorba umeleckého diela.

V Knihe o METODE MONTESSORI je použité motto,ktoré slová dieťaťa:

Počujem a zabudnem
Vidím a zapamätám si
Urobím a pochopím

Týmito 3 vetami je vyjadrená celá podstata dramické výchovy a v prípade nepočujúcich detí môže íst i o princíp ich výchovy a vzdelávania.

Nepočujúci pedagogovia pracujúci v dram.výchove by si mali položiť 2 základné otázky,tvoriace zmysel ich činnosti.
čo chcem z nepočujúceho dieťaťa dostať?
čo môžem nepočujúcemu diaťaťu poskytnúť pri rozvoji jeho dram.schopnosti?

Riešenie:
.Snažiť sa hladať pre deti vhodné konkrétne texty príbehov,hier.
.čítanie a pochopenie obsahu rozprávok prostredníctvom dramatickej tvorivosti.
.Vytvoriť prostredie,aby deti mali možnosť orientovať sa na javisku.
.Vytvoriť predpoklady na kolektívnu tvorbu s deťmi prostredníctvom slov a posunkovej jazyka,improvizovať príbehy pohybom.
.Využívať výrazové prostriedky verbálnej a neverbálnej komunikácie,ktoré sú používané hlavne v dram.výchove(pohyb,mimika,gestikúlácia,rytmus,tempo,dynamizácia,typizácia,fabulácia).

 Úlohy dramatickej výchovy:
.Vytvoriť priestor pre deti na vyjadrenie vlastných myšlienok
.Kultivovať verbálne a nevebálne spôsoby vyjadrenia pocitov,nápadov,názorov
.Podporovať proces sebapoznania,sebavedomia,samostatnosti v myslení a konaní
.Viesť naše nepočujúce deti k prekonávaniu zábran vo vzájomnej komunikácie,podporovať prosociálne správanie
.zlepšiť fyzickú kondíciu,aby plnili svoje úlohy vlastným tempom a objavovať radosť z pohybu
.Podporovať číťanie rozprávkových kníh-porozumieť textu a príbehu
.Naučiť deti samostatnosti -návrhy rekvizíť v divadle či návrhy kostýmov
.Naučiť deti prostredníctvom pohybov zodpovednosti za svoje zdravie

Dramatická výchova:
Cieľ takto-podporuje vzdelávanie nepočújúcich detí ako aj správanie
.uči poznať potreby dieťata a určiť jeho vývinové oneskorenia
.podporuje chuť na čítanie kníh ,prirodzene sa učia nové slová
.umožnuje stretávať sa komunitou nepočujúcich a vymienať si poznatky
.podporuje nepočujúcich pri relaxačných,dychových a naťahovacích cvičeniach
.rozvíja schopnosti vyjadrovať slovne svoje pocity,dalej sa rozvíjajú city,emocie,slovná zasoba a hlavne sa prekonáva bariéra nesmelosti
.podporuje fyzický vývin ,ktorý súvisí s nárastom schopnosti a zručnosti vykonávať niektoré pohyby a činnosti.Napr:lezenie,dvíhanie hlavy,chôdza,športovanie,kreslenie a podobne.

Bc. Romana Ridzoňová

Deafbike 

    Hlavným poslaním krúžku DEAFBIKE /nepočujúci cyklista/ sú súvislosti cyklistika –zdravie, cyklistika – vzdelávanie, cyklistika – socializácia. Telesná záťaž patrí medzi prostriedky priamo ovplyvňujúce zdravie, výkonnosť a racionálny denný režim. V civilizovanej spoločnosti musí správne vykonávaná fyzická stimulácia vyrovnávať negatíve  dôsledky zmien životného štýlu a tak spontánne pohybové a rekreačné  telovýchovné činnosti rovnako ako cielený športový pohyb zohrávajú významnú úlohu v kompenzácii nedostatku pohybu, ktorý má dnešná generácia oproti predchádzajúcim omnoho citeľnejší. Sluchovo postihnutým žiakom ponúkame priestor pre realizáciu športov, ako sú cykloturistika, futbal, beh a plávanie. Podstatná časť programu pozostáva v  zapojení žiakov do pravidelnej pohybovej aktivity s dostatočným zaťažením a frekvenciou. Táto aktivita má podstatný význam na rozvoj srdcovocievnej zdatnosti, na formovanie morálno-vôľových vlastností,  na regeneráciu psychických a fyzických síl, na predchádzanie civilizačným  či nešpecifickým ochoreniam a efektívnom využití voľného času. Krúžok DEAFBIKE tak plní nielen svoju výchovnú, sociálnu a vzdelávaciu funkciu, ale jeho význam sa prejavuje aj v zdravotnom a regeneračnom poslaní.

NAŠE VIDEÁ NA INTERNETE:

http://www.youtube.com/watch?v=mROYTwa3tEY

http://www.youtube.com/watch?v=dKUMvf7mz-o

PaedDr. Rudolf Bartošík

Posunkový jazyk všetkým

    V rámci krúžku posunkového jazyka sa oboznámia sluchovo postihnuté deti s novými posunkami z rôznych oblastí. Posunkový jazyk je pre nepočujúcich materinským jazykom, jazykom kultúry nepočujúcich. Nie všetci nepočujúci posunkový jazyk ovládajú, lebo sa narodili počujúcim rodičom, ktorí posunkový jazyk nepoužívajú.
Pre komunikáciu s nepočujúcimi je nutný vzájomný očný kontakt. Ako ho nadviazať? Najlepšie poklepaním na rameno. Počas celého rozhovoru Vám treba dobre vidieť na ústa - aby mohol nepočujúci odzerať z pier. Nehovorte rýchlo a používajte všeobecné známe slová, jednoduché vety. Slovenčina je pre nepočujúcich cudzí jazyk, odzeranie je príliš náročné, nikto nevydrží dlho. Pokiaľ ovládate prstovú abecedu, môžete ju použiť pre vyhláskovanie niektorých slov. Ak ani to nepomáha,použite pero a papier.
Ak budete mať rôzne otázky, nájdete ma na internáte, kde sa môžte na mňa obrátiť. Teším sa na stretnutie s Vami!

"Nepočujúci ľudia majú počas celého života právo na vzdelanie,
na to, aby bol prijímaný ich jazyk a kultúra."
(Britská asociácia nepočujúcich)

p. Lucia Novodomcová

Turistický krúžok

    Cieľom a náplňou turistického krúžku bude postupné nadobúdanie kondície a to formou rôznych vychádzok zameraných na vytrvalosť, ale aj prostredníctvom súťažných hier kde si deti môžu zmerať sily a vyskúšať svoju obratnosť, šikovnosť a rýchlosť. Ďalším cieľom bude aj poznávanie prírody a okolia a samozrejme aj relax, oddych a pobyt na čerstvom vzduchu. Som presvedčený o tom že deti nadobudnú veľa pekných zážitkov a skúseností.

Bc. Stanislav Windisch

Relaxačno rehabilitačný krúžok

    Rozvoj pohybových a sociálnych schopností žiakov u viacnásobne postihnutých žiakov formou rehabilitačných cvičení. V relaxačno-rehabilitačnom krúžku sa s deťmi venujem zakladným cvičebným polohám, rozcvičovaniu horných a dolných končatín, ďalej sa sústreďujeme na správne držanie tela a správne dýchanie,v rámci dychových cvičení. Ďalšou súčasťou nášho stretávania je relaxácia, ktorú sme prevádzali na fitloptách a to v sede,v ľahu a v
polohe poslucháčov, kedy sme vzájomne komunikovali. V utorok a v stredu sa stretávam s 32 deťmi. Deti sú veľmi
vnímavé, zvedavé a aj pohybovo nadané. Menšie detičky radi spievajú a tancujú, väčšie deti radi posilňujú svalstvo. Zvlášť, ak môžem vyzdvihnút, dievčatá z I.odd sa veľmi tešia keď si ich vyzdvihnem. Všetci sa vzájomne učia pravidlám, sústredeniu a sebaovládaniu v rámci skupiny. Niektoré deti boli dávané do úlohy vedúceho skupiny, pričom ostatné deti boli ohodnotené tiež kladne. V relaxačno-rehabilitačnom krúžku rešpektujem zdravotný stav i pohybové možnosti detí. Je tu predsa široké spektrum, čo sa týka veku (MŠ,ŠMŠ) ale aj v zmysle rôznych stupňov mentálneho postihnutia. Myslím si,že dosiahnuté ciele, čo sa týka pohybového rozvoja, môžem hodnotiť veľmi dobre. Záverom by som chcela vyzdvihnúť kolektívne správanie a spolupatričnosť, ktorá sa
v rámci komunity a krúžku naozaj prejavila.

 p. Táňa Ihringová     

 

Krúžok šikovných rúk 

                     

                     

    

    V rámci krúžku šikovných rúk pani Miklošovičová učí tvoriť deti a tvorí s deťmi takéto krásne námety. Veľmi ľahodia očiam ľudí, ktoré sa okolo nich prejdú a získavajú pozitívnu odozvu.

p. Helena Miklošovičová

 

Harmonogram krúžkovej činnosti v ŠI 

 

Názov krúžku

Vedúci

Čas činnosti

Cieľová skupina

Dramatický krúžok

Bc. Romana Ridzoňová

Streda

14:00-15:30

6 žiakov 

Deafbike krúžok 

PaedDr. Rudolf Bartošík

Streda

14:00-18:00

20 žiakov 

Turistický krúžok Bc. Stanislav Windisch

Streda

14:00-18:00

10 žiakov 

Krúžok šikovných rúk

p. Helena Miklošovičová

 

Štvrtok

18:00-20:00

4 žiaci

Krúžok posunkového jazyka

p. Lucia Novodomcová

Utorok

18:00-20:00

4 žiaci

Relaxačno rehabilitačný krúžok

p.  Táňa Ihringová

 

Utorok

Streda

13:00-15:00

17 žiakov 


Činnosť záujmových útvarov v školskom internáte začína od 1.10.2011. 


TOPlist